Archidiecezji Gdańskiej

Laureaci odznaczenia Pro Ecclesia et Populo

Informacja o osobach nagrodzonych odznaczeniem Pro Ecclesia et Populo

Laureaci za rok 1998

Jadwiga Dobrowolska

Za długoletnią i owocną działalność w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej, dotyczącą edukacji prorodzinnej, naturalnego planowania rodziny i rozwiązywania problemów małżeńskich.

prof. Aurelia Polańska

Za zaangażowanie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, budowanie wspólnoty lokalnej, pobudzanie nas do pracy i aktywności na rzecz drugiego człowieka.

dr Jerzy Umiastowski

Za budowanie etosu pracownika służby zdrowia, upowszechnianie zasad etyki lekarskiej, obronę godności każdego człowieka.

Ewa Henryka Kowalewska

Za wybitną i skuteczną pracę na rzecz ochrony życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny oraz wartości chrześcijańskich w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej.

Laureaci za rok 1999

  dr Urszula Walijewska

Za pracę wychowawczą przygotowującą do życia w rodzinie na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz owocne zaangażowanie w poradnictwie rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej.

  dr Krystyna Milewska

Za niezwykle ofiarną pomoc rodzinom i osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych, wynikającą z wielkiego zaangażowania w obronie życia ludzkiego od jego poczęcia.

  Hanna i Stanisław Kuropatwińscy

Za ofiarną wieloletnią pracę dla tworzenia organizacji katolickich, wspieranie Polaków na Wschodzie, otwartość na problemy innych i realizowanie idei służby.

  prof. Maria Hrabowska

Za długoletnią ofiarną współpracę z organizacjami katolickimi, zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia oraz budowanie etosu pracownika służby zdrowia.

Laureaci za rok 2000

  prof. Irena Jabłońska-Kaszewska

Za realizowanie i upowszechnianie zasad etyki lekarskiej, integrowanie katolickiego środowiska służby zdrowia, współorganizowanie pracy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy.

  Maria Hermanowa

Za ofiarną pracę na rzecz ubogich poprzez zorganizowanie charytatywnego zespołu “Dary” przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, który od 11 lat udostępnia tanią odzież potrzebującym oraz dożywia dzieci z rodzin ubogich.

  Alina Strzałkowska

Za wieloletnią aktywną pracę na rzecz wychowania młodzieży do życia w rodzinie poprzez zaangażowanie w Matemblewskie Spotkania Młodych oraz działalność w Duszpasterstwie Rodzin.

  Wacław Schulta

Za integrowanie środowiska zawodowego kolejarzy w Polsce i poza jej granicami, zaangażowanie w duszpasterstwo kolejarzy i utworzenie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz szeroką działalność w ruchach katolickich, a szczególnie w Duszpasterstwie Rodzin.

  Bogusław Grabowski

za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki i działalność społeczną w dziedzinie upowszechniania kultury.

Laureaci za rok 2001

  Maria i Janusz Długońscy

Za wieloletnią ofiarną pracę w prowadzeniu Spotkań Małżeńskich, ułatwiających małżonkom wspólny dialog, rozwiązywanie konfliktów i odrodzenie ich miłości małżeńskiej.

  Bogusław Olszonowicz

Za wieloletnią działalność – słowem i śpiewem – w służbie Prawdy, Dobra i Piękna w zespole muzycznym “Duval” oraz Gdańskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

  Stanisław Wiśniewski

Za ratowanie zagrożonego życia dzieci poczętych i pomoc ich matkom w trudnej sytuacji poprzez założenie i działalność Fundacji “Przyjęcie Daru Życia”.

  Krystyna Czesna-Bielecka
Za zaprojektowanie i nadzór nad procesem realizacyjnym stacjonarnego hospicjum w Gdyni oraz stałe zainteresowanie i pomoc w jego działalności.
  Henryk Góra

Za aktywną pracę organizacyjną i formacyjną w prowadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie”.

  Lech Kowalewski

Za pracę na rzecz obrony ludzkiego życia zarówno w organizacjach lokalnych, w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, jak i na forum międzynarodowym.

Laureaci za rok 2002

  Cezary Paciorek

Za wybitną aktywność na polu kultury, założenie Scholi Świętojańskiej, współpracę z chórami, w tym z chórem “Non Serio” i zespołem “Agape”, prowadzenie diakonii muzycznej, autorstwo wielu kompozycji religijnych, dawanie świadectwa wiary przy współpracy z licznymi muzykami.

  Zdzisław Arkuszyński

Świadkowi zagłady w obozie koncentracyjnym w Auschwitz – Birkenau, niosącemu z mocą przesłanie poszanowania życia każdego człowieka, niestrudzonemu promotorowi duchowej adopcji dzieci poczętych.

  Maria i Waldemar Tlaga

Za głębokie zaangażowanie w pomoc narzeczonym, przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego związku, a także małżeństwom i rodzinom poprzez owocną pracę w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej.

  Waldemar Jaroszewicz

Za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu “Civitas Christiana” i w Zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a nade wszystko za zaangażowanie w prace licznych organizacji katolickich, rzetelność i profesjonalizm podejmowanych działań oraz promocję kultury katolickiej.

  Bogumiła Giełdzik

Za stałą postawę świadczenia dobra, na co dzień, w pogodzie ducha i skromności, w tym na rzecz chorych w hospicjum, prześladowanych w stanie wojennym, młodzieży harcerskiej i Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni.

  Krystyna Mońko

Za aktywną pracę organizacyjną, formacyjną i prowadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kolbudach, wrażliwość na potrzeby innych przejawiającą się w pracy charytatywnej.

Laureaci za rok 2003

  Anna i Mariusz Wodzyńscy

Za czynne zaangażowanie w życie Kościoła, szczególnie w stowarzyszeniu “Przymierze Rodzin”, za pełną oddania opiekę nad osobami potrzebującymi, a szczególnie niepełnosprawnymi.

  Stanisława Rochowiak

Za długoletnią ofiarną, wytrwałą i cichą pracę dla ochrony dzieci poczętych oraz pomoc samotnym matkom i rodzinom w trudnej sytuacji poprzez działalność w Poradnictwie Rodzinnym, a następnie w stowarzyszeniu “Gaudium Vitae” działającym przy parafii pw. Św. Krzyża w Gdańsku.

  Franciszek Sychowski

Za twórczą pracę rzeźbiarską o tematyce sakralnej, zwłaszcza w formie kapliczek i krzyży przydrożnych, animowanie spotkań w Zespołach Ewangelizacji Rodzin i grupach młodzieży Ruchu Focolari, działanie na rzecz rodzin w środowisku lokalnym.

  Irma Dąbrowska-Antkowiak “Murka”

Za codzienne dostrzeganie potrzeb innych, za zaangażowanie zwłaszcza w prowadzenie stoiska z tanią odzieżą w sklepie “Puchatek”, z którego zyski przeznaczone są na opłacenie obiadów dla dzieci, za zaangażowanie w pracę Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i Akcji Katolickiej parafii NSPJ w Gdańsku a także za pomoc Ormianom w Polsce.

  Bożena Domska

Za ofiarną pracę w zakresie przekazywania narzeczonym i małżonkom wiedzy o naturalnych metodach planowania rodziny, a także za wieloletnie prowadzenie profesjonalnego szkolenia doradców życia rodzinnego, pracujących w poradniach rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.

  Stanisław Latański

Za wyjątkowe oddanie i trud oparty na wartościach chrześcijańskich wychowania dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk, za zrozumienie i pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Laureaci za rok 2004

  Janina Bejnarowicz

Za ratowanie życia dzieci poczętych oraz niezwykle ofiarną pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinom wielodzietnym.

  Ewa Kamińska

Za ofiarne i profesjonalne zaangażowanie w służbie osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i wspieranie ich rodzin oraz wieloletnią owocną współpracę z narzeczonymi i małżonkami w parafialnym poradnictwie rodzinnym.

  Lech Kujawski

Za ofiarną służbę ludziom i Kościołowi w pracy dziennikarskiej, w tym kilkunastoletnią realizację telewizyjnych programów katolickich ETOS.

  Prof. Grażyna Świątecka

Za wyjątkowe oddanie ludziom i swemu lekarskiemu powołaniu, zainicjowanie i współpracę z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej oraz zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

  Grażyna Sidorowicz

Za ofiarną pracę wychowawczą w kształtowaniu postaw młodzieży na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz rozwijanie kształcenia w szkołach katolickich.

DYPLOM dla chóru Archikatedralnego w Gdańsku-Oliwie
Jako wyraz uznania w 100. rocznicę istnienia zespołu za wieloletnią pracę dla DYRYGENTA JERZEGO SZARAFIŃSKIEGO oraz WSZYSTKICH CHÓRZYSTÓW, za wolontarystyczną wytrwałą pracę w doskonaleniu śpiewu, aby swoim udziałem w liturgii służyć wspólnocie Kościoła oraz upowszechniać polską tradycję i kulturę śpiewaczą.

Laureaci za rok 2005

  Helena Słabicka

Za propagowanie stylu życia małżeństw i rodzin zgodnego z przykazaniami Bożymi i prawem naturalnym poprzez wieloletnią ofiarną pracę w katolickim poradnictwie rodzinnym i prowadzenie kursów dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny.

  Zbigniew Jujka

Za wyjątkową umiejętność zauważania wad i śmiesznostek ludzkich w ich postępowaniu, a przede wszystkim absurdów w życiu codziennym, na które za pomocą prostych rysunków i krótkiego komentarza, – z myślą o dobru wspólnym zwraca uwagę odbiorców. “Ośmieszyć, ale nie obrazić” – to dewiza, której Zbigniew Jujka przez wszystkie lata jest wierny w swojej twórczości.

 

  dr Franciszek Makurat

za długoletnie zaangażowanie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Charytatywnej “Wspólnota” i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Psychologów oraz aktywną działalność jako Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia KIK i Przewodniczący KZ NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, a także opiekę naukową i wychowawczą nad młodzieżą akademicką.

  Jan Klawiter

Za skuteczne zaangażowanie w działania Akcji Katolickiej, organizację konkursu biblijnego, w którym wzięło już udział kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży, wieloletnie działania w ochronie rodziny i dzieci od ich poczęcia do pełnoletności w tym w ramach Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.

  Wiesław Kamiński

za wkład w rozwój Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej, której jest wiceprezesem, działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, prace na rzecz ubogich, realizowanie idei służby i rozwoju szkół katolickich.

 

  Romuald Plewa

Za aktywność w Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej jak również w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej oraz pracę w Gdańskim Komitecie Obywatelskim i stowarzyszeniu “Godność”, na polu działalności charytatywnej, obywatelskiej i społecznej.

Laureaci za rok 2006

  Krystyna i Józef Gielniak

Za ofiarną, systematyczną i wieloletnią pracę w Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie, której celem jest ułatwienie małżonkom dialogu, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, a nade wszystko odnawianie miłości małżeńskiej. Również za przygotowywanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa podczas Wieczorów dla Zakochanych. Także za ich wielką otwartość wobec innych ludzi, a zwłaszcza za pomoc niesioną potrzebującym.

  Izabela Suchocka

Za aktywność w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi, za perfekcyjne organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych, a także za owocną współpracę z młodzieżą szkolną, w celu upowszechniania wartości religijnych i historycznych.

  Jana Malek

Za długoletnią aktywną działalność w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Gdańskiej, którą wyróżnia wrażliwość na potrzeby Kościoła lokalnego, jak również za rozwijanie różnorodnych form pomocy charytatywnej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  Ferdynand Froissart

Za działalność na niwie oświaty i problematyki rodzinnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż przewodniczy on Kapitule Promującej Wzorowe Rodziny, która od kilku lat przyznaje symboliczne nagrody dla wyróżnionych rodzin: Statuetki Świętego Wojciecha. Działa on również w Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny w Pruszczu Gdańskim oraz w Ogólnopolskim Ośrodku Edukacji Narodowej Civitas Christiana, który opiniuje zadania edukacyjne w Polsce.

  Krystyna Dudzis

Za 25 lat pracy ewangelizacyjnej w ruchu Światło Życie, tzw. ruchu oazowym oraz za założenie i prowadzenie w ramach tego ruchu Diakonii Życia, zajmującej się w formacją w zakresie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz przygotowaniem młodych do małżeństwa.

  Antoni Kakareko

Za wyjątkową aktywność animującą pracę Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy wspólnocie św. Stanisława BM w Gdańsku-Wrzeszczu, jak również za działalność charytatywną, współredagowanie parafialnej gazety „Skałka”, działania w harcerstwie i Klubie Inteligencji Katolickiej oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.

  Mirosława Lipińska

Za pracę dla orkiestry Vita Activa. Zespół Vita Activa pod kierunkiem Mirosławy Lipińskiej, to forma rozwijania umiejętności muzycznych i społecznych osób niepełnosprawnych, aktywizacji poprzez udział w życiu kulturalnym,ubogacania wspaniałymi, wspólnymi przeżyciami najbliższego i najszerszego środowiska,budowania przekonania, że w każdym z nas wspólne muzykowanie może obudzić potrzebę bycia i tworzenia razem.

Laureaci za rok 2007

  Elżbieta Wojszwiłło-Geppert i Jerzy Geppert
Za wieloletnią pracę w Diecezjalnym Poradnictwie Rodzinnym i Spotkaniach Małżeńskich, a zwłaszcza za świadczoną tam pomoc rodzinom i małżonkom w odnajdywaniu drogi do Boga i do siebie nawzajem.
  Mariusz Drapikowski

Za osobiste zaangażowanie i mistrzostwo artystyczne, jakie wykazał przy realizacji wielu dzieł sakralnych o wyjątkowym znaczeniu, w tym bursztynowo-brylantowej Szaty Zawierzenia „Totus Tuus” dla Ikony Jasnogórskiej i odtworzeniu dwóch srebrnych figur do Ołtarza Ojczyzny.

Joanna Olbert

Za wieloletnią pracę na rzecz poszanowania życia ludzkiego od poczęcia, a także za organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie” oraz Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

  Magdalena i Marek Holowie
Za wieloletnie zaangażowanie w obronie ludzkiego życia od jego poczęcia, jak również za wspieranie rodzin i osób przygotowujących się do małżeństwa, które korzystają z prowadzonych przez nich kursów w ramach poradnictwa rodzinnego, a także za działalność społeczną na rzecz krzewienia lokalnej polityki rodzinnej.
  Józefa Siudaczyńska – Babicz

Za pracę dydaktyczną, artystyczną i społeczną, a zwłaszcza za prowadzenie przez 41 lat chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku.

DYPLOM dla chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku
Za jego 62. letnią, nieprzeciętną działalność artystyczną, na którą składają się zarówno cotygodniowe oprawy muzyczne niedzielnych Mszy świętych oraz liczne koncerty nie tylko w Gdańsku, ale także na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Chór prezentuje bogaty repertuar, na który składają się utwory kompozytorów od XVI do XX wieku. Są wśród nich pieśni kościelne, kantaty, oratoria, pieśni patriotyczne, wyjątki z oper, jak również i pieśni ludowe.

Laureaci za rok 2008

  Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis
Za popularyzację kultury chrześcijańskiej i czytelne świadectwo wiary, a także wspieranie działalności m.in.: Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego. Warto przypomnieć, iż w okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu przygotowywali oprawę artystyczną nabożeństw i Mszy świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny, a także włączali się w wymiarze artystycznym podczas ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych na terenie Archidiecezji Gdańskiej.
  Wiesława Kmieciak

Za bezinteresowne zaangażowanie w dzieło apostolstwa świeckich w świecie współczesnym, w tym w budowanie struktur i funkcjonowanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, organizację pielgrzymek po sanktuariach maryjnych w kraju i Europie, aktywne uczestnictwo w Zespole Synodalnym, zaangażowanie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdyni oraz w Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

  Jolanta Noske-Węsierska
Za wybitną aktywność społeczną w tym szczególnie w Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Anny w Wejherowie, organizowanie ferii dla dzieci i młodzieży szkolnej, Katolickich Festynów Rodzinnych, Konkursów Biblijnych im. Kard. Augusta Hlonda w Wejherowie oraz Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wejherowskiej.
  Anna Brzezińska

Za wieloletnią wytężoną pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa Pomorza szczególnie przez organizowanie działalności ewangelizacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje” w Polsce i na Ukrainie, prowadzenie rekolekcji dla młodzieży dotkniętej narkomanią, zaangażowanie w tworzenie Duszpasterskiego Ośrodka Dzieci i Młodzieży „Orliki” na Wyspie Sobieszewskiej, przygotowywanie wolontariuszy do pracy w hospicjum oraz organizację festynów rodzinnych „Katolicy na ulicy”.

  Bożena Bąk

Za działalność organizacyjno – formacyjną w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Gdańskiej, w tym zwłaszcza za krzewienie sakralnej kultury muzycznej przez współorganizowanie przeglądów chórów, budowanie świadomości patriotycznej wśród dzieci i dorosłych w środowiskach lokalnych, animowanie działalności Ruchu Światło – Życie, a obecnie we wspólnocie ewangelizacyjnej Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Pruszczu Gdańskim.

DYPLOM dla Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego i Muzycznego im. Księdza prof. Józefa Orszulika działającego przy parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej
Za krzewienie polskiej kultury muzycznej poprzez długoletnią, nieprzeciętną działalność artystyczną, opracowanie wielu pieśni i bardzo aktywny udział w życiu parafii, organizację koncertów w wielu kościołach w kraju i poza jego granicami, w tym we Włoszech, Niemczech i na Litwie.

Laureaci za rok 2009

  Danuta i Waldemar Uziakowie

Za wielką aktywność w wielu grupach wychowawczych i wspólnotach duszpasterskich, w szczególności w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Ruch Focolari oraz Żywym Różańcu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie, a także za działalność instruktorską Waldemara Uziak w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii oraz animowanie przez Danutę Uziak działalności Klubu Dobrych Serc.

  Jadwiga i Klemens Rohde

Za wieloletnią, ofiarną działalność w grupie duszpasterskiej Domowego Kościoła oraz za woluntarystyczną pracę w Poradnictwie Rodzinnym oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, a także za bezinteresowną pomoc udzielaną wielu potrzebującym wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego.

  Maria Wójcik

Za wielkie i bezinteresowne zaangażowanie w działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jak również za pomoc materialną, psychologiczno-wychowawczą, udzielaną rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywne uczestnictwo w budowie struktur NSZZ „Solidarność”, szczególnie za pomoc świadczoną w czasie stanu wojennego.

  Maria Kozielecka

Za ofiarnie i woluntarystycznie prowadzoną od wielu lat wielowątkową działalność charytatywną, wychowawczą i formacyjną: w harcerstwie, wśród osób niepełnosprawnych ruchowo, a także na rzecz ociemniałych oraz dzieci wymagających szczególnej opieki, jak również za aktywną działalność w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni, oraz na rzecz ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

  Dr Ewa Nowakowska

Za aktywną pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich oddziału Gdańskiego, pełną poświęcenia organizację Europejskiego Kongresu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Gdańsku w 2008r., a także za współpracę przy tworzeniu Hospicjum w Sopocie oraz pełnienie w nim dyżurów jako lekarz – wolontariusz.

DYPLOM dla chóru Camerata Santa Cecilia
Za niezwykle aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym regionu gdańskiego, szerzenie kultury śpiewaczej, koncerty w Polsce i poza jej granicami.

Laureaci za rok 2010

  Irena Neumueler

Za aktywne wspieranie dzieł nowej ewangelizacji oraz prowadzenie edukacji i formacji kobiet w zakresie teologii, psychologii i antropologii poprzez spotkania „Status Feminae”.

  Krystyna Holly

Za wielkie, a przy tym, bezinteresowne zaangażowanie w pracę pedagogiczną z młodzieżą, udzielanie terapeutycznej pomocy psychologicznej rodzinom, a także za pracę na niwie dziennikarstwa; zarówno w Oddziale Gdańskim Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, jak i na łamach wybrzeżowych mediów.

  Zofia Trafalska-Zawadzińska
Za całokształt pracy charytatywnej i ewangelizacyjnej, zwłaszcza za organizację Konkursu Biblijnego w gdyńskich szkołach.
  Grzegorz Borsuk

Za bezinteresowną działalność charytatywną na rzecz najuboższych, pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz prowadzenie chóru przy parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim.

  Marek Rocławski

Za propagowanie chrześcijańskiej kultury muzycznej oraz prowadzenie chóru „Kantorem Veiherovienses” przy Kolegiacie w Wejherowie.

Ewa Rocławska

Za propagowanie chrześcijańskiej kultury muzycznej oraz pracę z młodzieżą.

DYPLOM dla Kapeli Mariackiej
za aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym Gdańska, szerzenie kultury śpiewaczej, piękną oprawę muzyczną liturgii Mszy świętych podczas uroczystości kościelnych i świąt państwowych.

Laureaci za rok 2011

  Alina Afanasjew

W uznaniu całokształtu bogatej aktywności i dokonań na niwie kultury, sztuki i publicystyki;

  Jadwiga Sielska

Za wybitne zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy kobietom w ciąży kryzysowej i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach;

  Leszek Onychir

Za wyjątkowe zaangażowanie w parafialnej Akcji Katolickiej przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, wydanie Pamiętników ś.p. Księdza Józefa Zator Przytockiego oraz redagowanie tekstów do biuletynu parafialnego „Wokół Serca”;

  Wanda i Antoni Walter

Za wieloletnią i ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji, rozwijania dialogu małżeńskiego oraz przygotowanie narzeczonych do małżeństwa;

  Wojciech Rybakowski

Za zainicjowanie powstania i prowadzenie zespołu „Misterników Kaszubskich”, przygotowujących Misteria Męki Pańskiej w Kalwarii Wejherowskiej, inscenizacje patriotyczno – wychowawcze oraz pasję społecznikowską.

DYPLOM dla chóru „Symfonia”
Istniejący od 1930 roku i działającemu przy parafii p.w. Św. Antoniego w Gdyni, za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz poprzez propagowanie kultury muzycznej w Polsce i poza jej granicami.

Laureaci za rok 2012

Daniela Rutkowska 

Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji i Stowarzyszenia „Jezus żyje”; prowadzenie ewangelizacji w ramach kursów kerygmatycznych SNE Gdańsk oraz w ramach „Przystanku Jezus” podczas Woodstoku, a także szkolenie ekip do samodzielnego prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych oraz całokształt działań wychowawczych.

  Czesław Nowak

Za konsekwentną postawę w obronie godności człowieka, osób represjonowanych w PRL-u; dbałość i aktywność w upamiętnianiu kapłanów i zasłużonych postaci w formie wznoszonych pomników oraz w nazwach ulic i placów.

  Elżbieta Kożuch

Za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczne swojej parafii poprzez animowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, organizowanie pielgrzymek, spotkań tematycznych, wieczorów patriotycznych z okazji ważnych rocznic narodowych, wieczorów modlitewnych oraz współorganizowanie Konkursu Biblijnego w Archidiecezji Gdańskiej.

  Andrzej Porębski

Za udział w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, które podejmuje m. in..: działalność pomocową i charytatywną oraz organizuje festyny sportowo- rekreacyjne.

  Miłosław Pietrzak

Za współorganizuję Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wspieranie hospicjum w Gdyni oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych, a przede wszystkim za nieustanną troskę o człowieka chorego, cierpiącego i znajdującego się u schyłku swojego życia.

  Anna Mrozowicz

Za wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym – wykonywaną z pasją – dla dobra narzeczonych i małżeństw, za pomoc w odkrywaniu piękna i wielkości ich powołania małżeńskiego oraz godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

DYPLOM dla Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego GRYF
powstało z okazji 20 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej i działa nieprzerwanie od pięciu lat – za uświetnianie śpiewem ważnych wydarzeń.

Laureaci za rok 2013

Ryszard Bednarczyk

Za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”, której był moderatorem, wieloletnie przewodniczenie Archidiecezjalnej Radzie KSP, redagowanie biuletynu, organizowanie rekolekcji dla braci SKP oraz współorganizację 18. Pieszych Pielgrzymek Oliwskich do Wejherowa oraz 4. Diecezjalnych Pielgrzymek Pieszych do Częstochowy.

  Ryszard Balewski

Za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego, w tym w Kościele Domowym, Ruchu Światło Życie, Kościelnej Służbie Porządkowej „Semper Fidelis”, w prace Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz za współorganizowanie konkursu biblijnego i upowszechnianie prasy parafialnej. A także za działalność społeczną w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

  Jerzy Jarzynka

Woluntariuszowi Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni, za zaangażowanie w pomoc ludziom morza, świadczenie im usług socjalnych, humanitarnych i duchowych. Za wspieranie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni oraz za oddanie i troskę o ludzi chorych, którym przynosi Komunię Świętą, jako jej Nadzwyczajny Szafarz.

  Jolanta i Wojciech Kruk

za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”, realizację dzieła „weekendowych rekolekcji ewangelizacyjnych” dla młodzieży, organizację wielu wydarzeń ewangelizacyjnych oraz żywe zaangażowanie w życie swojej parafii.

  Iwona i Krzysztof Dolewa

za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem. Za zaangażowanie w organizację rekolekcji dla małżeństw. Za serce i pracę włożone w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

DYPLOM dla chóru „STELLA MARIS”
pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ istniejącemu od 1969 roku, za wybitną działalność artystyczną realizowaną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej oraz w innych regionach Polski i poza jej granicami, a także za propagowanie kultury muzycznej oraz pracę wychowawczą z młodzieżą.

DYPLOM dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie za ufundowanie bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz ołtarza dla Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak Sinfonia Jubilate czy filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

Laureaci za rok 2014

  Zofia Rozalewicz–Zielińska

Za wielkie zaangażowanie w służbie na rzecz małżeństwa i rodziny poprzez 40-letnią posługę w Poradnictwie Rodzinnym, a także służbę w społeczności lokalnej, jako pielęgniarka środowiskowa.

  Ewa Kohnke

Za olbrzymie zaangażowanie w działalność Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, którego celem jest propagowanie i udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej w oparciu o katolicką, zintegrowaną koncepcję człowieka, łączącą wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

  Cecylia i Mirosław Soroka

Za wielki wysiłek włożony w propagowanie dialogu,  prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem, za zaangażowanie i pomoc w organizacji „Wakacji z Dialogiem”, rekolekcji dla małżeństw oraz za serce wkładane w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

  Jerzy Guzek

Za 20-letnie aktywne zaangażowanie w działalność wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Niepokalana” oraz wzorową służbę na rzecz parafii w tym również za posługę kościelnego, pełnioną od 16 lat.

  Maria Kurr-Wenta

Za wierne zaangażowanie w organizację oraz aktywne pielgrzymowanie w najdłuższej w Polsce pielgrzymce pieszej z Helu na Jasną Górę, przygotowanie i prowadzenie punktu medycznego przez 19 dni jej trwania w okresie 33 lat (łącznie przez 627 dni).

  Ryszard Fryska

Za aktywne uczestnictwo w organizacji Konkursu Biblijnego Akcji Katolickiej, skuteczne organizowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i współpracę z Gdańskim Telefonem Zaufania.

  Danuta Grodzicka – Kozak

Za znakomitą współpracę w ramach programu „Rodzina +”, polegającego na promowaniu rodzin wielodzietnych, połączoną z ochroną środowiska oraz za pomoc w przygotowaniu letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebujących poprzez wspieranie działań Caritas, jako organizatora tych wakacji dla ok. 800 dzieci i młodzieży.

Laureaci za rok 2015

  Adam Hlebowicz

Za wielostronną działalność w obszarze kultury: na rzecz upamiętnienia sowieckich deportacji Polaków, pomoc Polakom na Wschodzie, współorganizowanie Misterium Męki Pańskiej i Orszaku Trzech Króli mających miejsce na ulicach Gdańska, upowszechnianie wartości katolickich w swoich książkach i aktywności społecznej, także poprzez Fundację Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”.

  Jacek Kłeczek

Za gorliwą postawę w krzewieniu kultury odpowiedzialnego rodzicielstwa: służbę życiu, małżeństwu i rodzinie oraz za wieloletnią pracę na rzecz promowania metod rozpoznawania płodności w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej oraz Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

  Witold Forkiewicz

Za wielki wkład pracy i zaangażowanie na terenie parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie: zaprojektowanie wnętrza kościoła, współuczestnictwo w zagospodarowaniu Placu III Tysiąclecia, zorganizowanie kilkunastu wystaw plastycznych poświęconych działalności św. Jana Pawła II, aktywność w Akcji Katolickiej oraz współpracę z gazetką parafialną „Na Rozstajach”.

  Krystyna i Jarosław Paszek

Za wieloletnią służbę na rzecz małżeństw i narzeczonych przez praktyczne uczenie otwartego, więziotwórczego dialogu oraz rozwiązywania konfliktów, którą niestrudzenie i ofiarnie realizują, organizując i prowadząc Spotkania Małżeńskie.

  Joanna Mufel

Za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w salezjańskich ośrodkach wychowawczych w Rumi, Wejherowie, Koleczkowie, Bolszewie i Kniewie. To wyjątkowe, pełne ofiarności zaangażowanie w wychowanie promujące dobro i godność każdego człowieka, owocuje w życiu wielu wychowanków i jest realnym wkładem w pozytywne kształtowanie lokalnego społeczeństwa.

DYPLOM dla chóru Pro Anima związanego z parafią p. w. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie,
który w 2000 roku założył dr Arkadiusz Wanata, a który obecnie jest prowadzony przez Maję Zalesińską, za krzewienie muzyki chóralnej, stały udział w wydarzeniach parafialnych oraz koncertowanie w licznych kościołach Trójmiasta, a także sukcesy w krajowych konkursach i festiwalach chóralnych.

Laureaci za rok 2016

  Ewa i Ireneusz Rogala

Za inspirację, założenie w 2001 roku i moderowanie katolickiego ruchu świeckich „Różaniec Rodziców za Dzieci”, a także za wielkie zaangażowanie w życie swojej parafii oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha”. Dzięki temu działaniu powstały już 3 424 róże, obejmujące ok. 70 tys. rodziców z terenu całego świata, modlących się na różańcu za swoje dzieci.

  Teresa Michalska

Za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie od 10 lat Szkolnego Koła Caritas – wyróżniającego się aktywnością na rzecz pomocy potrzebującym, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym – oraz za współpracę z Fundacją Hospicyjną i realizację autorskich programów dobroczynnych i wychowawczych

  Halina Szumiło

Za zaangażowanie i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, pracę w Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspieranie rodzin wielodzietnych, prowadzenie punktu rozdziału leków dla potrzebujących, a także  aktywne przewodniczenie Oddziałowi „Civitas Christiana” w Pruszczu Gdańskim.

 

  Zofia Kuropatwińska

Za wszechstronną, wieloletnią pracę w tworzeniu i działalności organizacji katolickich oraz NSZZ „Solidarność” Oświaty, także w okresie stanu wojennego, budowanie ruchu harcerskiego, aktywność w Sekcji Młodych Klubu Inteligencji Katolickiej, budowanie struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczenie Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej oraz działalność w Zarządzie Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

  Grzegorz Czaja

Za wyjątkowe zaangażowanie w życie swojej parafii jako ministranta i założyciela grupy oazowej oraz animatora zespołu muzycznego, a także za pełnienie roli nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz działalność charytatywną: stałą współpracę i pomoc seniorom zamieszkującym w Domu Seniora w Gdyni, opiekę nad opuszczonymi i samotnymi.

 

DYPLOM dla chóru Empire Gospel Choir
Za cenioną działalność artystyczną, radosne niesienie dobrej nowiny poprzez śpiew i modlitwę oraz propagowanie kultury muzycznej.

Laureaci za rok 2017

  Ewa Mazur

za wieloletnie ofiarne prowadzenie chóru „ Cantores Minores Gedanenses” , rozwijanie chrześcijańskiej kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego, a także propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

  Magdalena i Stanisław Matczakowie

za wieloletni wysiłek włożony w propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony poprzez współprowadzenie gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, który prowadzi rekolekcje  szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński, turnusów wakacyjnych oraz małych grup porekolekcyjnych.

  Małgorzata Chojnowska

za animowanie Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, wszechstronne działanie na rzecz osób starszych i osamotnionych oraz ich formacji duchowej, a także za pracę charytatywną dla ubogich i bezdomnych.

  Maria i Władysław Ornowscy

za niesienie pomocy ubogim rodzinom w ponad 30 – letniej działalności charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach ponad 20-letniej działalności Fundacji Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz w Zespole „Caritas” przy parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie.

  Danuta i Andrzej Laskowscy

Za wyjątkową aktywności w działalności Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, organizację pielgrzymek, wypoczynku dla dzieci – także z Białorusi i Ukrainy,  podejmowanie licznych akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych w ramach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

DYPLOM dla chóru Cantores Minores Gedanenses
Za 36 lat aktywnej działalności i znakomite propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

Laureaci za rok 2018

Ewa i Krzysztof Kuczkowscy
Za wieloletnie pełnienie roli animatorów we Wspólnocie „Marana Tha” oraz za twórczość na polu kreowania chrześcijańskiej kultury w tym utworzenie „Akademii Dobrych Relacji” prowadzącej do poznania  samego siebie, aby prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka.
Maria Bernadeta Sychowska
Za wieloletnie pełnienie roli animatora ewangelizacyjnego w Ruchu Focolari, pracę w Poradnictwie Rodzinnym i Stowarzyszeniu „Żyj Godnie”  na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin w sytuacjach kryzysowych.
Brygida Meler
Za wieloletnią pracę w oddziale Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze, organizowanie rejonowego Konkursu Biblijnego, Dni Papieskich oraz wszechstronną pomoc charytatywną.
Danuta i Konrad Hoga
Za wieloletnie zaangażowanie w organizowaniu pracy i występów chórów: Towarzystwa Śpiewaczego im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Wrzeszczu i Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego i Muzycznego im. Ks. Orszulika w Gdańsku Osowej oraz pomoc w działaniach na rzecz obrony ludzkiego życia poprzez współpracę z Human Life International w Polsce.
Teresa i Rajmund Żelewscy
Za wieloletnie animowanie kręgów rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie” oraz organizowanie i prowadzenie wyjazdowych rekolekcji formacyjnych, przygotowywanie młodych do sakramentu bierzmowania oraz posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii.

 Schols Padre Pio z parafii Św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisko
Za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz propagowanie kultury muzycznej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress