Laureaci odznaczenia Pro Ecclesia et Populo

Laureaci za rok 1998

Jadwiga Dobrowolska
Za długoletnią i owocną działalność w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej, dotyczącą edukacji prorodzinnej, naturalnego planowania rodziny i rozwiązywania problemów małżeńskich.
prof. Aurelia Polańska
Za zaangażowanie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, budowanie wspólnoty lokalnej, pobudzanie nas do pracy i aktywności na rzecz drugiego człowieka.
dr Jerzy Umiastowski
Za budowanie etosu pracownika służby zdrowia, upowszechnianie zasad etyki lekarskiej, obronę godności każdego człowieka.
Ewa Henryka Kowalewska
Za wybitną i skuteczną pracę na rzecz ochrony życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny oraz wartości chrześcijańskich w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej.

Laureaci za rok 1999

dr Urszula Walijewska
Za pracę wychowawczą przygotowującą do życia w rodzinie na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz owocne zaangażowanie w poradnictwie rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej.
dr Krystyna Milewska
Za niezwykle ofiarną pomoc rodzinom i osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych, wynikającą z wielkiego zaangażowania w obronie życia ludzkiego od jego poczęcia.
Hanna i Stanisław Kuropatwińscy
Za ofiarną wieloletnią pracę dla tworzenia organizacji katolickich, wspieranie Polaków na Wschodzie, otwartość na problemy innych i realizowanie idei służby.
prof. Maria Hrabowska
Za długoletnią ofiarną współpracę z organizacjami katolickimi, zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia oraz budowanie etosu pracownika służby zdrowia.

Laureaci za rok 2000

  prof. Irena Jabłońska-Kaszewska
Za realizowanie i upowszechnianie zasad etyki lekarskiej, integrowanie katolickiego środowiska służby zdrowia, współorganizowanie pracy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy.
Maria Hermanowa
Za ofiarną pracę na rzecz ubogich poprzez zorganizowanie charytatywnego zespołu “Dary” przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, który od 11 lat udostępnia tanią odzież potrzebującym oraz dożywia dzieci z rodzin ubogich.
Alina Strzałkowska
Za wieloletnią aktywną pracę na rzecz wychowania młodzieży do życia w rodzinie poprzez zaangażowanie w Matemblewskie Spotkania Młodych oraz działalność w Duszpasterstwie Rodzin.
Wacław Schulta
Za integrowanie środowiska zawodowego kolejarzy w Polsce i poza jej granicami, zaangażowanie w duszpasterstwo kolejarzy i utworzenie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz szeroką działalność w ruchach katolickich, a szczególnie w Duszpasterstwie Rodzin.
Bogusław Grabowski
Za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki i działalność społeczną w dziedzinie upowszechniania kultury.

Laureaci za rok 2001

Maria i Janusz Długońscy
Za wieloletnią ofiarną pracę w prowadzeniu Spotkań Małżeńskich, ułatwiających małżonkom wspólny dialog, rozwiązywanie konfliktów i odrodzenie ich miłości małżeńskiej.
Bogusław Olszonowicz
Za wieloletnią działalność – słowem i śpiewem – w służbie Prawdy, Dobra i Piękna w zespole muzycznym “Duval” oraz Gdańskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Stanisław Wiśniewski
Za ratowanie zagrożonego życia dzieci poczętych i pomoc ich matkom w trudnej sytuacji poprzez założenie i działalność Fundacji “Przyjęcie Daru Życia”.
Krystyna Czesna-Bielecka
Za zaprojektowanie i nadzór nad procesem realizacyjnym stacjonarnego hospicjum w Gdyni oraz stałe zainteresowanie i pomoc w jego działalności.
Henryk Góra
Za aktywną pracę organizacyjną i formacyjną w prowadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie”.
Lech Kowalewski
Za pracę na rzecz obrony ludzkiego życia zarówno w organizacjach lokalnych, w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, jak i na forum międzynarodowym.

Laureaci za rok 2002

Cezary Paciorek
Za wybitną aktywność na polu kultury, założenie Scholi Świętojańskiej, współpracę z chórami, w tym z chórem “Non Serio” i zespołem “Agape”, prowadzenie diakonii muzycznej, autorstwo wielu kompozycji religijnych, dawanie świadectwa wiary przy współpracy z licznymi muzykami.
Zdzisław Arkuszyński
Świadkowi zagłady w obozie koncentracyjnym w Auschwitz – Birkenau, niosącemu z mocą przesłanie poszanowania życia każdego człowieka, niestrudzonemu promotorowi duchowej adopcji dzieci poczętych.
Maria i Waldemar Tlaga
Za głębokie zaangażowanie w pomoc narzeczonym, przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego związku, a także małżeństwom i rodzinom poprzez owocną pracę w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej.
  Waldemar Jaroszewicz
Za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu “Civitas Christiana” i w Zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a nade wszystko za zaangażowanie w prace licznych organizacji katolickich, rzetelność i profesjonalizm podejmowanych działań oraz promocję kultury katolickiej.
  Bogumiła Giełdzik
Za stałą postawę świadczenia dobra, na co dzień, w pogodzie ducha i skromności, w tym na rzecz chorych w hospicjum, prześladowanych w stanie wojennym, młodzieży harcerskiej i Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni.
  Krystyna Mońko
Za aktywną pracę organizacyjną, formacyjną i prowadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kolbudach, wrażliwość na potrzeby innych przejawiającą się w pracy charytatywnej.

Laureaci za rok 2003

Anna i Mariusz Wodzyńscy
Za czynne zaangażowanie w życie Kościoła, szczególnie w stowarzyszeniu “Przymierze Rodzin”, za pełną oddania opiekę nad osobami potrzebującymi, a szczególnie niepełnosprawnymi.
  Stanisława Rochowiak
Za długoletnią ofiarną, wytrwałą i cichą pracę dla ochrony dzieci poczętych oraz pomoc samotnym matkom i rodzinom w trudnej sytuacji poprzez działalność w Poradnictwie Rodzinnym, a następnie w stowarzyszeniu “Gaudium Vitae” działającym przy parafii pw. Św. Krzyża w Gdańsku.
Franciszek Sychowski
Za twórczą pracę rzeźbiarską o tematyce sakralnej, zwłaszcza w formie kapliczek i krzyży przydrożnych, animowanie spotkań w Zespołach Ewangelizacji Rodzin i grupach młodzieży Ruchu Focolari, działanie na rzecz rodzin w środowisku lokalnym.
  Irma Dąbrowska-Antkowiak “Murka”
Za codzienne dostrzeganie potrzeb innych, za zaangażowanie zwłaszcza w prowadzenie stoiska z tanią odzieżą w sklepie “Puchatek”, z którego zyski przeznaczone są na opłacenie obiadów dla dzieci, za zaangażowanie w pracę Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i Akcji Katolickiej parafii NSPJ w Gdańsku a także za pomoc Ormianom w Polsce.
  Bożena Domska
Za ofiarną pracę w zakresie przekazywania narzeczonym i małżonkom wiedzy o naturalnych metodach planowania rodziny, a także za wieloletnie prowadzenie profesjonalnego szkolenia doradców życia rodzinnego, pracujących w poradniach rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.
Stanisław Latański
Za wyjątkowe oddanie i trud oparty na wartościach chrześcijańskich wychowania dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk, za zrozumienie i pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Laureaci za rok 2004

Janina Bejnarowicz
Za ratowanie życia dzieci poczętych oraz niezwykle ofiarną pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinom wielodzietnym.
Ewa Kamińska
Za ofiarne i profesjonalne zaangażowanie w służbie osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i wspieranie ich rodzin oraz wieloletnią owocną współpracę z narzeczonymi i małżonkami w parafialnym poradnictwie rodzinnym.
Lech Kujawski
Za ofiarną służbę ludziom i Kościołowi w pracy dziennikarskiej, w tym kilkunastoletnią realizację telewizyjnych programów katolickich ETOS.
Prof. Grażyna Świątecka
Za wyjątkowe oddanie ludziom i swemu lekarskiemu powołaniu, zainicjowanie i współpracę z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej oraz zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Grażyna Sidorowicz
Za ofiarną pracę wychowawczą w kształtowaniu postaw młodzieży na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz rozwijanie kształcenia w szkołach katolickich.

DYPLOM dla chóru Archikatedralnego w Gdańsku-Oliwie
Jako wyraz uznania w 100. rocznicę istnienia zespołu za wieloletnią pracę dla DYRYGENTA JERZEGO SZARAFIŃSKIEGO oraz WSZYSTKICH CHÓRZYSTÓW, za wolontarystyczną wytrwałą pracę w doskonaleniu śpiewu, aby swoim udziałem w liturgii służyć wspólnocie Kościoła oraz upowszechniać polską tradycję i kulturę śpiewaczą.

Laureaci za rok 2005

  Helena Słabicka
Za propagowanie stylu życia małżeństw i rodzin zgodnego z przykazaniami Bożymi i prawem naturalnym poprzez wieloletnią ofiarną pracę w katolickim poradnictwie rodzinnym i prowadzenie kursów dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny.
Zbigniew Jujka
Za wyjątkową umiejętność zauważania wad i śmiesznostek ludzkich w ich postępowaniu, a przede wszystkim absurdów w życiu codziennym, na które za pomocą prostych rysunków i krótkiego komentarza, – z myślą o dobru wspólnym zwraca uwagę odbiorców. “Ośmieszyć, ale nie obrazić” – to dewiza, której Zbigniew Jujka przez wszystkie lata jest wierny w swojej twórczości. 
dr Franciszek Makurat
Za długoletnie zaangażowanie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Charytatywnej “Wspólnota” i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Psychologów oraz aktywną działalność jako Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia KIK i Przewodniczący KZ NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, a także opiekę naukową i wychowawczą nad młodzieżą akademicką.
Jan Klawiter
Za skuteczne zaangażowanie w działania Akcji Katolickiej, organizację konkursu biblijnego, w którym wzięło już udział kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży, wieloletnie działania w ochronie rodziny i dzieci od ich poczęcia do pełnoletności w tym w ramach Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.
Wiesław Kamiński
Za wkład w rozwój Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej, której jest wiceprezesem, działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, prace na rzecz ubogich, realizowanie idei służby i rozwoju szkół katolickich.
Romuald Plewa
Za aktywność w Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej jak również w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej oraz pracę w Gdańskim Komitecie Obywatelskim i stowarzyszeniu “Godność”, na polu działalności charytatywnej, obywatelskiej i społecznej.

Laureaci za rok 2006

Krystyna i Józef Gielniak
Za ofiarną, systematyczną i wieloletnią pracę w Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie, której celem jest ułatwienie małżonkom dialogu, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, a nade wszystko odnawianie miłości małżeńskiej. Również za przygotowywanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa podczas Wieczorów dla Zakochanych. Także za ich wielką otwartość wobec innych ludzi, a zwłaszcza za pomoc niesioną potrzebującym.
Izabela Suchocka
Za aktywność w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi, za perfekcyjne organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych, a także za owocną współpracę z młodzieżą szkolną, w celu upowszechniania wartości religijnych i historycznych.
Jan Malek
Za długoletnią aktywną działalność w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Gdańskiej, którą wyróżnia wrażliwość na potrzeby Kościoła lokalnego, jak również za rozwijanie różnorodnych form pomocy charytatywnej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Ferdynand Froissart
Za działalność na niwie oświaty i problematyki rodzinnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż przewodniczy on Kapitule Promującej Wzorowe Rodziny, która od kilku lat przyznaje symboliczne nagrody dla wyróżnionych rodzin: Statuetki Świętego Wojciecha. Działa on również w Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny w Pruszczu Gdańskim oraz w Ogólnopolskim Ośrodku Edukacji Narodowej Civitas Christiana, który opiniuje zadania edukacyjne w Polsce.
Krystyna Dudzis
Za 25 lat pracy ewangelizacyjnej w ruchu Światło Życie, tzw. ruchu oazowym oraz za założenie i prowadzenie w ramach tego ruchu Diakonii Życia, zajmującej się w formacją w zakresie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz przygotowaniem młodych do małżeństwa.
Antoni Kakareko
Za wyjątkową aktywność animującą pracę Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy wspólnocie św. Stanisława BM w Gdańsku-Wrzeszczu, jak również za działalność charytatywną, współredagowanie parafialnej gazety „Skałka”, działania w harcerstwie i Klubie Inteligencji Katolickiej oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.
Mirosława Lipińska
Za pracę dla orkiestry Vita Activa. Zespół Vita Activa pod kierunkiem Mirosławy Lipińskiej, to forma rozwijania umiejętności muzycznych i społecznych osób niepełnosprawnych, aktywizacji poprzez udział w życiu kulturalnym,ubogacania wspaniałymi, wspólnymi przeżyciami najbliższego i najszerszego środowiska,budowania przekonania, że w każdym z nas wspólne muzykowanie może obudzić potrzebę bycia i tworzenia razem.

Laureaci za rok 2007

Elżbieta Wojszwiłło-Geppert i Jerzy Geppert
Za wieloletnią pracę w Diecezjalnym Poradnictwie Rodzinnym i Spotkaniach Małżeńskich, a zwłaszcza za świadczoną tam pomoc rodzinom i małżonkom w odnajdywaniu drogi do Boga i do siebie nawzajem.
Mariusz Drapikowski
Za osobiste zaangażowanie i mistrzostwo artystyczne, jakie wykazał przy realizacji wielu dzieł sakralnych o wyjątkowym znaczeniu, w tym bursztynowo-brylantowej Szaty Zawierzenia „Totus Tuus” dla Ikony Jasnogórskiej i odtworzeniu dwóch srebrnych figur do Ołtarza Ojczyzny.
Joanna Olbert
Za wieloletnią pracę na rzecz poszanowania życia ludzkiego od poczęcia, a także za organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie” oraz Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.
Magdalena i Marek Holowie
Za wieloletnie zaangażowanie w obronie ludzkiego życia od jego poczęcia, jak również za wspieranie rodzin i osób przygotowujących się do małżeństwa, które korzystają z prowadzonych przez nich kursów w ramach poradnictwa rodzinnego, a także za działalność społeczną na rzecz krzewienia lokalnej polityki rodzinnej.
Józefa Siudaczyńska – Babicz
Za pracę dydaktyczną, artystyczną i społeczną, a zwłaszcza za prowadzenie przez 41 lat chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku.

DYPLOM dla chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku
Za jego 62. letnią, nieprzeciętną działalność artystyczną, na którą składają się zarówno cotygodniowe oprawy muzyczne niedzielnych Mszy świętych oraz liczne koncerty nie tylko w Gdańsku, ale także na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Chór prezentuje bogaty repertuar, na który składają się utwory kompozytorów od XVI do XX wieku. Są wśród nich pieśni kościelne, kantaty, oratoria, pieśni patriotyczne, wyjątki z oper, jak również i pieśni ludowe.

Laureaci za rok 2008

Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis
Za popularyzację kultury chrześcijańskiej i czytelne świadectwo wiary, a także wspieranie działalności m.in.: Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego. Warto przypomnieć, iż w okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu przygotowywali oprawę artystyczną nabożeństw i Mszy świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny, a także włączali się w wymiarze artystycznym podczas ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych na terenie Archidiecezji Gdańskiej.
Wiesława Kmieciak
Za bezinteresowne zaangażowanie w dzieło apostolstwa świeckich w świecie współczesnym, w tym w budowanie struktur i funkcjonowanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, organizację pielgrzymek po sanktuariach maryjnych w kraju i Europie, aktywne uczestnictwo w Zespole Synodalnym, zaangażowanie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdyni oraz w Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Jolanta Noske-Węsierska
Za wybitną aktywność społeczną w tym szczególnie w Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Anny w Wejherowie, organizowanie ferii dla dzieci i młodzieży szkolnej, Katolickich Festynów Rodzinnych, Konkursów Biblijnych im. Kard. Augusta Hlonda w Wejherowie oraz Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wejherowskiej.
Anna Brzezińska
Za wieloletnią wytężoną pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa Pomorza szczególnie przez organizowanie działalności ewangelizacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje” w Polsce i na Ukrainie, prowadzenie rekolekcji dla młodzieży dotkniętej narkomanią, zaangażowanie w tworzenie Duszpasterskiego Ośrodka Dzieci i Młodzieży „Orliki” na Wyspie Sobieszewskiej, przygotowywanie wolontariuszy do pracy w hospicjum oraz organizację festynów rodzinnych „Katolicy na ulicy”.
Bożena Bąk
Za działalność organizacyjno – formacyjną w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Gdańskiej, w tym zwłaszcza za krzewienie sakralnej kultury muzycznej przez współorganizowanie przeglądów chórów, budowanie świadomości patriotycznej wśród dzieci i dorosłych w środowiskach lokalnych, animowanie działalności Ruchu Światło – Życie, a obecnie we wspólnocie ewangelizacyjnej Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Pruszczu Gdańskim.

DYPLOM dla Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego i Muzycznego im. Księdza prof. Józefa Orszulika działającego przy parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej
Za krzewienie polskiej kultury muzycznej poprzez długoletnią, nieprzeciętną działalność artystyczną, opracowanie wielu pieśni i bardzo aktywny udział w życiu parafii, organizację koncertów w wielu kościołach w kraju i poza jego granicami, w tym we Włoszech, Niemczech i na Litwie.

Laureaci za rok 2009

Danuta i Waldemar Uziakowie
Za wielką aktywność w wielu grupach wychowawczych i wspólnotach duszpasterskich, w szczególności w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Ruch Focolari oraz Żywym Różańcu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie, a także za działalność instruktorską Waldemara Uziak w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii oraz animowanie przez Danutę Uziak działalności Klubu Dobrych Serc.
Jadwiga i Klemens Rohde
Za wieloletnią, ofiarną działalność w grupie duszpasterskiej Domowego Kościoła oraz za woluntarystyczną pracę w Poradnictwie Rodzinnym oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, a także za bezinteresowną pomoc udzielaną wielu potrzebującym wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego.
Maria Wójcik
Za wielkie i bezinteresowne zaangażowanie w działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jak również za pomoc materialną, psychologiczno-wychowawczą, udzielaną rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywne uczestnictwo w budowie struktur NSZZ „Solidarność”, szczególnie za pomoc świadczoną w czasie stanu wojennego.
Maria Kozielecka
Za ofiarnie i woluntarystycznie prowadzoną od wielu lat wielowątkową działalność charytatywną, wychowawczą i formacyjną: w harcerstwie, wśród osób niepełnosprawnych ruchowo, a także na rzecz ociemniałych oraz dzieci wymagających szczególnej opieki, jak również za aktywną działalność w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni, oraz na rzecz ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dr Ewa Nowakowska
Za aktywną pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich oddziału Gdańskiego, pełną poświęcenia organizację Europejskiego Kongresu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Gdańsku w 2008r., a także za współpracę przy tworzeniu Hospicjum w Sopocie oraz pełnienie w nim dyżurów jako lekarz – wolontariusz.

DYPLOM dla chóru Camerata Santa Cecilia
Za niezwykle aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym regionu gdańskiego, szerzenie kultury śpiewaczej, koncerty w Polsce i poza jej granicami.

Laureaci za rok 2010

Irena Neumueler
Za aktywne wspieranie dzieł nowej ewangelizacji oraz prowadzenie edukacji i formacji kobiet w zakresie teologii, psychologii i antropologii poprzez spotkania „Status Feminae”.
Krystyna Holly
Za wielkie, a przy tym, bezinteresowne zaangażowanie w pracę pedagogiczną z młodzieżą, udzielanie terapeutycznej pomocy psychologicznej rodzinom, a także za pracę na niwie dziennikarstwa; zarówno w Oddziale Gdańskim Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, jak i na łamach wybrzeżowych mediów.
Zofia Trafalska-Zawadzińska
Za całokształt pracy charytatywnej i ewangelizacyjnej, zwłaszcza za organizację Konkursu Biblijnego w gdyńskich szkołach.
Grzegorz Borsuk
Za bezinteresowną działalność charytatywną na rzecz najuboższych, pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz prowadzenie chóru przy parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim.
Marek Rocławski
Za propagowanie chrześcijańskiej kultury muzycznej oraz prowadzenie chóru „Kantorem Veiherovienses” przy Kolegiacie w Wejherowie.
Ewa Rocławska

Za propagowanie chrześcijańskiej kultury muzycznej oraz pracę z młodzieżą.

DYPLOM dla Kapeli Mariackiej
za aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym Gdańska, szerzenie kultury śpiewaczej, piękną oprawę muzyczną liturgii Mszy świętych podczas uroczystości kościelnych i świąt państwowych.

Laureaci za rok 2011

Alina Afanasjew
W uznaniu całokształtu bogatej aktywności i dokonań na niwie kultury, sztuki i publicystyki;
Jadwiga Sielska
Za wybitne zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy kobietom w ciąży kryzysowej i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach;
Leszek Onychir
Za wyjątkowe zaangażowanie w parafialnej Akcji Katolickiej przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, wydanie Pamiętników ś.p. Księdza Józefa Zator Przytockiego oraz redagowanie tekstów do biuletynu parafialnego „Wokół Serca”;
Wanda i Antoni Walter
Za wieloletnią i ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji, rozwijania dialogu małżeńskiego oraz przygotowanie narzeczonych do małżeństwa;
Wojciech Rybakowski
Za zainicjowanie powstania i prowadzenie zespołu „Misterników Kaszubskich”, przygotowujących Misteria Męki Pańskiej w Kalwarii Wejherowskiej, inscenizacje patriotyczno – wychowawcze oraz pasję społecznikowską.

DYPLOM dla chóru „Symfonia”
Istniejący od 1930 roku i działającemu przy parafii p.w. Św. Antoniego w Gdyni, za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz poprzez propagowanie kultury muzycznej w Polsce i poza jej granicami.

Laureaci za rok 2012

Daniela Rutkowska
Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji i Stowarzyszenia „Jezus żyje”; prowadzenie ewangelizacji w ramach kursów kerygmatycznych SNE Gdańsk oraz w ramach „Przystanku Jezus” podczas Woodstoku, a także szkolenie ekip do samodzielnego prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych oraz całokształt działań wychowawczych.
Czesław Nowak
Za konsekwentną postawę w obronie godności człowieka, osób represjonowanych w PRL-u; dbałość i aktywność w upamiętnianiu kapłanów i zasłużonych postaci w formie wznoszonych pomników oraz w nazwach ulic i placów.
Elżbieta Kożuch
Za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczne swojej parafii poprzez animowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, organizowanie pielgrzymek, spotkań tematycznych, wieczorów patriotycznych z okazji ważnych rocznic narodowych, wieczorów modlitewnych oraz współorganizowanie Konkursu Biblijnego w Archidiecezji Gdańskiej.
Andrzej Porębski
Za udział w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, które podejmuje m. in..: działalność pomocową i charytatywną oraz organizuje festyny sportowo- rekreacyjne.
Miłosław Pietrzak
Za współorganizuję Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wspieranie hospicjum w Gdyni oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych, a przede wszystkim za nieustanną troskę o człowieka chorego, cierpiącego i znajdującego się u schyłku swojego życia.
Anna Mrozowicz
Za wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym – wykonywaną z pasją – dla dobra narzeczonych i małżeństw, za pomoc w odkrywaniu piękna i wielkości ich powołania małżeńskiego oraz godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

DYPLOM dla Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego GRYF
powstało z okazji 20 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej i działa nieprzerwanie od pięciu lat – za uświetnianie śpiewem ważnych wydarzeń.

Laureaci za rok 2013

Ryszard Bednarczyk
Za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”, której był moderatorem, wieloletnie przewodniczenie Archidiecezjalnej Radzie KSP, redagowanie biuletynu, organizowanie rekolekcji dla braci SKP oraz współorganizację 18. Pieszych Pielgrzymek Oliwskich do Wejherowa oraz 4. Diecezjalnych Pielgrzymek Pieszych do Częstochowy.
Ryszard Balewski
Za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego, w tym w Kościele Domowym, Ruchu Światło Życie, Kościelnej Służbie Porządkowej „Semper Fidelis”, w prace Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz za współorganizowanie konkursu biblijnego i upowszechnianie prasy parafialnej. A także za działalność społeczną w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
Jerzy Jarzynka
Woluntariuszowi Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni, za zaangażowanie w pomoc ludziom morza, świadczenie im usług socjalnych, humanitarnych i duchowych. Za wspieranie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni oraz za oddanie i troskę o ludzi chorych, którym przynosi Komunię Świętą, jako jej Nadzwyczajny Szafarz.
Jolanta i Wojciech Kruk
Za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”, realizację dzieła „weekendowych rekolekcji ewangelizacyjnych” dla młodzieży, organizację wielu wydarzeń ewangelizacyjnych oraz żywe zaangażowanie w życie swojej parafii.
Iwona i Krzysztof Dolewa
Za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem. Za zaangażowanie w organizację rekolekcji dla małżeństw. Za serce i pracę włożone w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

DYPLOM dla chóru „STELLA MARIS”
pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ istniejącemu od 1969 roku, za wybitną działalność artystyczną realizowaną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej oraz w innych regionach Polski i poza jej granicami, a także za propagowanie kultury muzycznej oraz pracę wychowawczą z młodzieżą.

DYPLOM dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie za ufundowanie bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz ołtarza dla Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak Sinfonia Jubilate czy filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

Laureaci za rok 2014

Zofia Rozalewicz–Zielińska
Za wielkie zaangażowanie w służbie na rzecz małżeństwa i rodziny poprzez 40-letnią posługę w Poradnictwie Rodzinnym, a także służbę w społeczności lokalnej, jako pielęgniarka środowiskowa.
Ewa Kohnke
Za olbrzymie zaangażowanie w działalność Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, którego celem jest propagowanie i udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej w oparciu o katolicką, zintegrowaną koncepcję człowieka, łączącą wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.
Cecylia i Mirosław Soroka
Za wielki wysiłek włożony w propagowanie dialogu,  prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem, za zaangażowanie i pomoc w organizacji „Wakacji z Dialogiem”, rekolekcji dla małżeństw oraz za serce wkładane w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
Jerzy Guzek
Za 20-letnie aktywne zaangażowanie w działalność wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Niepokalana” oraz wzorową służbę na rzecz parafii w tym również za posługę kościelnego, pełnioną od 16 lat.
Maria Kurr-Wenta
Za wierne zaangażowanie w organizację oraz aktywne pielgrzymowanie w najdłuższej w Polsce pielgrzymce pieszej z Helu na Jasną Górę, przygotowanie i prowadzenie punktu medycznego przez 19 dni jej trwania w okresie 33 lat (łącznie przez 627 dni).
Ryszard Fryska
Za aktywne uczestnictwo w organizacji Konkursu Biblijnego Akcji Katolickiej, skuteczne organizowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i współpracę z Gdańskim Telefonem Zaufania.
Danuta Grodzicka – Kozak
Za znakomitą współpracę w ramach programu „Rodzina +”, polegającego na promowaniu rodzin wielodzietnych, połączoną z ochroną środowiska oraz za pomoc w przygotowaniu letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebujących poprzez wspieranie działań Caritas, jako organizatora tych wakacji dla ok. 800 dzieci i młodzieży.

Laureaci za rok 2015

Adam Hlebowicz
Za wielostronną działalność w obszarze kultury: na rzecz upamiętnienia sowieckich deportacji Polaków, pomoc Polakom na Wschodzie, współorganizowanie Misterium Męki Pańskiej i Orszaku Trzech Króli mających miejsce na ulicach Gdańska, upowszechnianie wartości katolickich w swoich książkach i aktywności społecznej, także poprzez Fundację Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”.
Jacek Kłeczek
Za gorliwą postawę w krzewieniu kultury odpowiedzialnego rodzicielstwa: służbę życiu, małżeństwu i rodzinie oraz za wieloletnią pracę na rzecz promowania metod rozpoznawania płodności w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej oraz Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Witold Forkiewicz
Za wielki wkład pracy i zaangażowanie na terenie parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie: zaprojektowanie wnętrza kościoła, współuczestnictwo w zagospodarowaniu Placu III Tysiąclecia, zorganizowanie kilkunastu wystaw plastycznych poświęconych działalności św. Jana Pawła II, aktywność w Akcji Katolickiej oraz współpracę z gazetką parafialną „Na Rozstajach”.
Krystyna i Jarosław Paszek
Za wieloletnią służbę na rzecz małżeństw i narzeczonych przez praktyczne uczenie otwartego, więziotwórczego dialogu oraz rozwiązywania konfliktów, którą niestrudzenie i ofiarnie realizują, organizując i prowadząc Spotkania Małżeńskie.
Joanna Mufel
Za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w salezjańskich ośrodkach wychowawczych w Rumi, Wejherowie, Koleczkowie, Bolszewie i Kniewie. To wyjątkowe, pełne ofiarności zaangażowanie w wychowanie promujące dobro i godność każdego człowieka, owocuje w życiu wielu wychowanków i jest realnym wkładem w pozytywne kształtowanie lokalnego społeczeństwa.

DYPLOM dla chóru Pro Anima związanego z parafią p. w. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie,
który w 2000 roku założył dr Arkadiusz Wanata, a który obecnie jest prowadzony przez Maję Zalesińską, za krzewienie muzyki chóralnej, stały udział w wydarzeniach parafialnych oraz koncertowanie w licznych kościołach Trójmiasta, a także sukcesy w krajowych konkursach i festiwalach chóralnych.

Laureaci za rok 2016

Ewa i Ireneusz Rogala
Za inspirację, założenie w 2001 roku i moderowanie katolickiego ruchu świeckich „Różaniec Rodziców za Dzieci”, a także za wielkie zaangażowanie w życie swojej parafii oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha”. Dzięki temu działaniu powstały już 3 424 róże, obejmujące ok. 70 tys. rodziców z terenu całego świata, modlących się na różańcu za swoje dzieci.
Teresa Michalska
Za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie od 10 lat Szkolnego Koła Caritas – wyróżniającego się aktywnością na rzecz pomocy potrzebującym, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym – oraz za współpracę z Fundacją Hospicyjną i realizację autorskich programów dobroczynnych i wychowawczych
Halina Szumiło

Za zaangażowanie i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, pracę w Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspieranie rodzin wielodzietnych, prowadzenie punktu rozdziału leków dla potrzebujących, a także  aktywne przewodniczenie Oddziałowi „Civitas Christiana” w Pruszczu Gdańskim.

Zofia Kuropatwińska
Za wszechstronną, wieloletnią pracę w tworzeniu i działalności organizacji katolickich oraz NSZZ „Solidarność” Oświaty, także w okresie stanu wojennego, budowanie ruchu harcerskiego, aktywność w Sekcji Młodych Klubu Inteligencji Katolickiej, budowanie struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczenie Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej oraz działalność w Zarządzie Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Grzegorz Czaja

Za wyjątkowe zaangażowanie w życie swojej parafii jako ministranta i założyciela grupy oazowej oraz animatora zespołu muzycznego, a także za pełnienie roli nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz działalność charytatywną: stałą współpracę i pomoc seniorom zamieszkującym w Domu Seniora w Gdyni, opiekę nad opuszczonymi i samotnymi.

DYPLOM dla chóru Empire Gospel Choir
Za cenioną działalność artystyczną, radosne niesienie dobrej nowiny poprzez śpiew i modlitwę oraz propagowanie kultury muzycznej.

Laureaci za rok 2017

Ewa Mazur
Za wieloletnie ofiarne prowadzenie chóru „ Cantores Minores Gedanenses” , rozwijanie chrześcijańskiej kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego, a także propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.
Magdalena i Stanisław Matczakowie
Za wieloletni wysiłek włożony w propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony poprzez współprowadzenie gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, który prowadzi rekolekcje  szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński, turnusów wakacyjnych oraz małych grup porekolekcyjnych.
Małgorzata Chojnowska
Za animowanie Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, wszechstronne działanie na rzecz osób starszych i osamotnionych oraz ich formacji duchowej, a także za pracę charytatywną dla ubogich i bezdomnych.
Maria i Władysław Ornowscy
Za niesienie pomocy ubogim rodzinom w ponad 30 – letniej działalności charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach ponad 20-letniej działalności Fundacji Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz w Zespole „Caritas” przy parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie.
Danuta i Andrzej Laskowscy
Za wyjątkową aktywności w działalności Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, organizację pielgrzymek, wypoczynku dla dzieci – także z Białorusi i Ukrainy,  podejmowanie licznych akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych w ramach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

DYPLOM dla chóru Cantores Minores Gedanenses
Za 36 lat aktywnej działalności i znakomite propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

Laureaci za rok 2018

Ewa i Krzysztof Kuczkowscy
Za wieloletnie pełnienie roli animatorów we Wspólnocie „Marana Tha” oraz za twórczość na polu kreowania chrześcijańskiej kultury w tym utworzenie „Akademii Dobrych Relacji” prowadzącej do poznania  samego siebie, aby prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka.
Maria Bernadeta Sychowska
Za wieloletnie pełnienie roli animatora ewangelizacyjnego w Ruchu Focolari, pracę w Poradnictwie Rodzinnym i Stowarzyszeniu „Żyj Godnie”  na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin w sytuacjach kryzysowych.
Brygida Meler
Za wieloletnią pracę w oddziale Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze, organizowanie rejonowego Konkursu Biblijnego, Dni Papieskich oraz wszechstronną pomoc charytatywną.
Danuta i Konrad Hoga
Za wieloletnie zaangażowanie w organizowaniu pracy i występów chórów: Towarzystwa Śpiewaczego im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Wrzeszczu i Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego i Muzycznego im. Ks. Orszulika w Gdańsku Osowej oraz pomoc w działaniach na rzecz obrony ludzkiego życia poprzez współpracę z Human Life International w Polsce.
Teresa i Rajmund Żelewscy
Za wieloletnie animowanie kręgów rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie” oraz organizowanie i prowadzenie wyjazdowych rekolekcji formacyjnych, przygotowywanie młodych do sakramentu bierzmowania oraz posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii.

 Schols Padre Pio z parafii Św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisko
Za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz propagowanie kultury muzycznej.

Laureaci za rok 2019

Paulina i Jakubowi Gorscy– Za zaangażowanie we Wspólnocie Rodzin „Źródło Życia”, działalność charytatywną na rzecz ubogich, pracę na rzecz dzieci i młodzieży, działalność ewangelizacyjną  oraz wielostronną promocję wychowania dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
Gedymin Grubba – Za obszerną twórczość muzyczną i kompozytorską, służbę jako organista oraz organizowanie Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze Pelplińskiej.
Aleksandra i Krzysztof  Kicińscy – Za służbę medyczną na rzecz zdrowia i życia, pracę w dziedzinie leczenia niepłodności małżeńskiej oraz we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin, Gdańskim Hospicjum oraz za zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.
Barbara Skowrońska – Za dwadzieścia lat oddanej służby w Poradnictwie Rodzinnym na rzecz narzeczonych i małżonków, jako doradczyni życia rodzinnego, promowanie Naturalnego Planowania Rodziny oraz zaangażowanie w życie parafii.
Renata Mroczkowska – Za  wyjątkowe zaangażowanie w organizowanie corocznych konferencji o współczesnych problemach młodego człowieka, wykreowanie i organizację kolejnych edycji Gali Bohaterów, harmonijne łączenie zadań zawodowych, społecznych i rodzinnych oraz zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.
Andrzej Urbański – Za działalność w katolickich organizacjach prorodzinnych, na rzecz Gdańskiego Hospicjum i aktywizacji seniorów oraz wieloaspektową służbę katolickiego dziennikarza.

 Schols Padre Pio z parafii Św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisko
Za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz propagowanie kultury muzycznej.

Laureaci za rok 2020

Małgorzata i Jarosław Szydłakowie –  Za wieloletnie zaangażowanie w dziełach Caritas Archidiecezji Gdańskiej, a wcześniej w Ruchu Światło Życie i Kręgach Domowego Kościoła w Rumi, działalność trzeźwościową, a także kulturalną m.in. z Grupą Artystyczną NAZARET oraz działania na rzecz małżeństwa i rodziny, jako Doradcy Życia Rodzinnego.
Irena Rykowska – Za wyjątkowo aktywną działalności w Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej zarówno w Oddziale parafialnym jak i Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, dbałość o formację religijną, moralną i intelektualną członków Akcji Katolickiej oraz dzieci i młodzieży, działalność charytatywną w tym, jako wolontariusz Domu Opieki Społecznej.
Urszula Roguska – Za zaangażowanie w szkolnictwie specjalnym, współtworzenie Stowarzyszenia Miłośników Pieśni Patriotycznej, wojewódzkiego Konkursu Pieśni Historycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zaangażowanie w program „Katyń ocalić od zapomnienia”, oraz działanie na rzecz środowisk kombatanckich.
Elżbieta Kacynel – Rendzio – Za wieloletnie wybitne zaangażowanie na rzecz dzieł Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie Centrum Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy.
Mirosław Lademann – Za wyjątkowe zaangażowanie organizacyjne i wydawnicze oraz propagowanie wiedzy i pamięci o zbrodni niemieckiej w Lesie Piaśnickim, zaangażowanie w działalność Chóru Mieszanego „Cantores Veiherovienses” i wielostronne zaangażowanie społeczne oraz na niwie kultury.

Laureaci za rok 2021

Iwona i Tadeusz Korzybscy – Za wielkie zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Od 2000 roku aktywnym członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, działającego przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie. Podejmowanie inicjatyw związanych z promocją ochrony zdrowia, opiekę nad osobami samotnymi i chorymi, organizację pielgrzymki dla osób starszych i mniej sprawnych ruchowo. Tadeusz Korzybski w ramach Akcji Katolickiej angażuje się  w działalność charytatywną i koordynuje prace zespołu Caritas.
Halina i Tadeusz Urbanowie – W uznaniu za działalność na rzecz ewangelizacji we wspólnocie Kościoła poprzez Dobro i Piękno, które potrafią środkami sztuki i aktywnością przekazywać innym ludziom, prowadząc ich na drogach duchowego rozwoju. Za dzieła, jakie prowadzą, w tym jako animatorzy wspólnoty Marana Tha i  zaangażowanie w ewangelizację we wszystkich środowiskach, w których się znajdują.
Grzegorz Mecka – Za wielkie zaangażowanie i pracę z dziećmi oraz młodzieżą w duchu wartości chrześcijańskich we współpracy z rodzicami. Inicjatorowi i organizatorowi dwóch prężnie działających ośrodków edukacyjnych w Trójmieście, w tym gdańskich szkół i przedszkoli „Fregata”. Jako nauczyciel i wychowawca jest wzorem dla swoich uczniów. Działa też na rzecz wzmocnienia ojcostwa poprzez organizowanie wakacyjnych wypraw ojców z syna

Laureaci za rok 2023

Jolanta Roman Stefanowska – za wyjątkowe zasługi w zakresie posługi medialnej, ogromne bogactwo dokumentalnych materiałów filmowych o tematyce religijnej, w szczególności przygotowywania, – przy współpracy z konsultantami – Katolickiego Magazynu „Droga”, który dociera do widzów pięciu diecezji.
Remigiusz Kwieciński – za szczególne zaangażowanie w wymiarze społecznym i duchowym w Domowy Kościół w parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie, animowanie kręgów Domowego Kościoła w wielu parafiach, wielkie zaangażowanie w sprawy swojej parafii oraz działania społeczne: w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, gdzie od 12 lat jest prezesem zarządu tej zasłużonej organizacji.