Regulamin Nagrody

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW

O NADANIE ODZNACZENIA

PRO ECCESIA ET POPULO

 

Ustanawia się odznaczenie Pro Ecclesia Et Populo (dla Kościoła i Narodu), zwane dalej „Odznaczeniem” za szczególne, wieloletnie zaangażowanie w ruchach katolickich.

§1

 1. Odznaczenie może być przyznane 5 osobom w roku.
 2. Odznaczenie wręczane jest raz w roku podczas spotkania ruchów i organizacji katolickich.

§2

 1. Informacja o możliwości składania wniosków o uhonorowanie odznaczeniem Pro Ecclesia et Populo, zwana dalej „Informacją” kierowana jest do środowisk katolickich pocztą meilową oraz znajduje się na stronie internetowej diecezji gdańskiej na co najmniej trzy miesiące przez zebraniem Kapituły.
 2. Wnioski mogą przygotowywać:
  • Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku;
  • Klub Inteligencji Katolickiej w Gdyni;
  • Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej;
  • Archidiecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;
  • Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia;
  • Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich Archidiecezji Gdańskiej;
  • Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich Archidiecezji Gdańskiej;
  • Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej;
  • Civitas Christiana Oddział w Gdańsku;
  • Spotkania Małżeńskie.

§3

 1. Wnioski składane są na piśmie. We wniosku umieszcza się życiorys osoby rekomendowanej, opis jej działań oraz opinię o jej postawie moralnej wystawioną przez stowarzyszenie, fundację lub ruch katolicki wskazany w § 2 ust. 2.
 2. Wnioski są przyjmowane do 7 dni przed spotkaniem Kapituły pod adresem wskazanym przez Kapitułę w Informacji.
 3. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu będą pozostawione bez rozpoznania.
 4. Do wniosku o nadanie Odznaczenia wymagane jest dołączenie niezbędnych załączników, wskazanych w Informacji oraz oświadczenia kandydata do odznaczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin oraz zgody na opublikowanie na stronie internetowej Diecezji Gdańskiej
 5. Podmiot przygotowujący wniosek jest zobowiązany powiadomić Kapitułę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dacie złożenia wniosku

§4

 1. Czynności administracyjno – biurowe związane z wnioskami o nadanie odznaczenia prowadzi wyznaczony pracownik diecezji.
 2. Po otrzymaniu wniosków pracownik diecezji podejmuje czynności polegające na:
 • weryfikacji wniosku pod względem formalnym,
 • sporządzeniu i przekazaniu wykazów wniosków członkom Kolegium.
 1. Wnioski sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w § 3 regulaminu oraz określonymi w Informacji lub których braków wnioskodawca nie uzupełni przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 2 będą pozostawione bez rozpoznania.
 2. Wyznaczony pracownik diecezji niezwłocznie informuje wnioskodawcę o dostrzeżonych brakach formalnych wniosku.
 3. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane członkom kapituły, którzy mają obowiązek zapoznania się z ich treścią przed posiedzeniem Kapituły, w terminie wskazanym w Informacji.

§5

 1. Wnioski rozpatruje i opiniuje Kapituła Odznaczenia Pro Ecclesia Et Populo, zwana w niniejszym regulaminie Kapitułą.
 2. 10 członków Kapituły oraz jej Przewodniczącego powołuje w drodze decyzji Arcybiskup Gdański na trzyletnią kadencję.
 3. Członek Kapituły może być odwołany decyzją Arcybiskupa w każdym czasie.
 4. Posiedzenie Kapituły odbywa się w terminie wskazanym w Informacji.
 5. Kapituła opiniuje wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie oraz w Informacji.
 6. W posiedzeniu Kapituły bierze udział przedstawiciel diecezji.

§6

Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mieli dostęp w związku z pracami w Kapituły. Przed objęciem funkcji członkowie Kapituły wypełniają stosowne w tym zakresie oświadczenie.

§7

 1. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jej członków.
 2. Każdy wniosek poddawany jest pod głosowanie tajne.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów uważa się, że wniosek nie uzyskał poparcia .
 4. Kapituła przesyła propozycję uhonorowania osób do akceptacji Arcybiskupa Gdańskiego w terminie do 7 dniu po posiedzeniu, na którym dokonano wyboru osób proponowanych do uhonorowania.
 5. Ostateczną decyzję o uhonorowaniu osób zaproponowanych przez Kapitułę podejmuje Arcybiskup Gdański
 6. W przypadku braku akceptacji Arcybiskupa Gdańskiego dla wybranej przez Kapitułę osoby, Kapituła może na wniosek Arcybiskupa Gdańskiego zebrać się ponownie celem wskazania następnej osoby godnej uhonorowania z osób wcześniej zgłoszonych.

§8

 1. Z przebiegu pracy komisji sporządza się protokół z wykazem wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący Kapituły i protokolant.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, Kapituła przedkłada Arcybiskupowi Gdańskiemu.

§9

 1. Podmioty przygotowujące wnioski nie są informowane pisemnie o fakcie:
  • pozostawienia wniosków bez rozpoznania,
  • negatywnego zaopiniowania wniosku przez Kapitułę
  • niezatwierdzenia wniosku przez Arcybiskupa Gdańskiego, pomimo uzyskania pozytywnej opinii Kapituły.
 2. Wyznaczony pracownik diecezji zawiadamia pisemnie podmioty przygotowujące wnioski jedynie o nadaniu odznaczenia po otrzymaniu od Arcybiskupa Gdańskiego informacji o osobach uhonorowanych.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, pozostają w dokumentacji diecezji

§10

 1. Osoby odznaczone pisemnie zaprasza się na uroczystość wręczenia odznaczenia.
 2. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej odznaczenia oraz dyplom.

§11

 1. Arcybiskup Metropolita Gdański może podjąć decyzję o pozbawieniu odznaczenia.
 2. Osobę, która została pozbawiona odznaczenia wyzwana jest do zwrotu odznaki tego odznaczenia wraz z dyplomem.

§12

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego odznaczenia, wyznaczony pracownik diecezji na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny może ponownie wydać odznakę nadanego odznaczenia i dyplomu. Ponowne wydanie odznaki odznaczenia następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia dyplomu nadanego odznaczenia. Wówczas diecezja może wydać nieodpłatnie wtórnik dyplomu.
 3. O ponowne wydanie odznaki orderu lub odznaczenia albo wtórnika legitymacji może również wystąpić, na prośbę osoby odznaczonej, wnioskodawca.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.