Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2009

W dniu 9 stycznia 2010r. miało miejsce spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu Cameraty Santa Cecilia z Kolbud.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział 230 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Maciej Płażyński Prezes Wspólnoty Polskiej, Jan Klawiter radny reprezentujący Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Podczas spotkania wręczono odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2009 następującym osobom:
Danucie i Waldemarowi Uziak – za wielką aktywność w wielu grupach wychowawczych i wspólnotach duszpasterskich, w szczególności w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Ruch Focolari oraz Żywym Różańcu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie, a także za działalność instruktorską Waldemara Uziak w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, posługę  Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii oraz animowanie przez Danutę Uziak działalności Klubu Dobrych Serc.
– Jadwidze i Klemensowi Rohde – za wieloletnią, ofiarną działalność w grupie duszpasterskiej Domowego Kościoła oraz za woluntarystyczną pracę w Poradnictwie Rodzinnym oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, a także za bezinteresowną pomoc udzielaną wielu potrzebującym wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego.
 – Marii Wójcik – za wielkie i bezinteresowne zaangażowanie w działalności  Katolickiego  Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jak również za pomoc materialną,  psychologiczno-wychowawczą, udzielaną rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywne uczestnictwo w budowie struktur NSZZ „Solidarność”, szczególnie za pomoc świadczoną w czasie stanu wojennego.
– Marii Kozieleckiej – za ofiarnie i woluntarystycznie prowadzoną od wielu lat wielowątkową działalność charytatywną, wychowawczą i formacyjną: w harcerstwie, wśród osób niepełnosprawnych ruchowo, a także na rzecz ociemniałych oraz dzieci wymagających szczególnej opieki, jak również za aktywną działalność w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni, oraz na rzecz ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dr Ewie Nowakowskiej za aktywną pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich oddziału Gdańskiego, pełną poświęcenia organizację Europejskiego Kongresu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Gdańsku w 2008r., a także za współpracę przy tworzeniu Hospicjum w Sopocie oraz pełnienie w nim dyżurów jako lekarz – wolontariusz.
Dyplom uznania Pro Ecclesia et Populo otrzymała:
Camerata Santa Cecylia,za niezwykle aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym regionu gdańskiego, szerzenie kultury śpiewaczej, koncerty w Polsce i poza jej granicami.